หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ นุยืนรัมย์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

 • thumbnail

  นายแสนสุข กองรัมย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

 • thumbnail

  นายชอบ สายแสงจันทร์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

 • thumbnail

  นายสำริด กรรณรัมย์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายอุไร นุยอนรัมย์

  ประธานสภา

 • thumbnail

  นายสมบัติ ชัยสุวรรณ์

  รองประธานสภา

 • thumbnail

  นายเปิน นิพันธ์รัมย์

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายสมชาย เกิดประโคน

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายอำนวย นุกาศรัมย์

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายคนอง มะนารัมย์

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายประนิด นิพันรัมย์

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายธนน สมัครสมาน

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายทวี สังข์ช่วย

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายสมจิตร จรัญรัมย์

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นางเข็มทอง การรัมย์

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายบรรยวัสถ์ หงส์สมศรี

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายเสมียน นิโกรัมย์

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายภูวิศ กองรัมย์

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นางครองทรัพย์ พิประโคน

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายพู ชัยสุวรรณ์

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายพิลาภ ทอทับทิม

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9

กองคลัง

 • thumbnail

  นางชลิดา ฉากรัมย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางพฤธิรัศมิ์ การเพียร

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวภัชชญา พรภิรมย์สวัสดิ์

  เจ้าพนักงานจ้ดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวศิริรัตน์ นุกาศรัมย์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางชัชยาวรรณ อุไรพันธ์

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองช่าง

 • thumbnail

  นายนพดล จุติประโคน

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายปธิกร การรัมย์

  นายช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายอำพล นุยืนรัมย์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายอัครเดช มโนธรรม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

 • thumbnail

  นายเฟื่องศาสตร์ นรารัมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • thumbnail

  นางฉัตรนภา เกษมสุข

  นิติกร

 • thumbnail

  นางสาวรุ่งทิวา จีนจะโป๊ะ

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายมงคลชัย จันเทศ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาววนิดา คุ้มกุดเขียว

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสุจิตรา นุกาศรัมย์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายวีรยุทธ พลเลื่อย

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นางมีนา กันรัมย์

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายอรรพล วรรณสินธ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาววิไลลักษณ์ พะวรรัมย์

  นักพัฒนาชุมชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางสาวรุ่งทิวา ตระกูลรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นายภูวดล ทุรังรัมย์

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวพนัส สิงห์ประโคน

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางภิญญาภัชต์ นุรักรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางกัลยรัตน์ จะแรบรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางจิราพร ปลีประโคน

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสุรีรัตน์ ต่างประโคน

  ครู

 • thumbnail

  นางลิตา การรัมย์

  ปฏิบัติงานดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางศิริพร นะราชรัมย์

  ปฏิบัติงานดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางชลธิชา ชินบุตร

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นายมานพ กะการัมย์

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นายธนวัฒน์ รักษา

  พนักงานจ้างทั่วไป