หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายอุไร นุยอนรัมย์

  ประธานสภา

 • thumbnail

  นายสมบัติ ชัยสุวรรณ์

  รองประธานสภา

 • thumbnail

  นายเปิน นิพันธ์รัมย์

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายสมชาย เกิดประโคน

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายอำนวย นุกาศรัมย์

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายคนอง มะนารัมย์

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายประนิด นิพันรัมย์

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายธนน สมัครสมาน

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายทวี สังข์ช่วย

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายสมจิตร จรัญรัมย์

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นางเข็มทอง การรัมย์

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายบรรยวัสถ์ หงส์สมศรี

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายเสมียน นิโกรัมย์

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายภูวิศ กองรัมย์

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นางครองทรัพย์ พิประโคน

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายพู ชัยสุวรรณ์

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายพิลาภ ทอทับทิม

  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9