หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายเฟื่องศาสตร์ นรารัมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • thumbnail

  นางฉัตรนภา เกษมสุข

  นิติกร

 • thumbnail

  นางสาวรุ่งทิวา จีนจะโป๊ะ

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายมงคลชัย จันเทศ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาววนิดา คุ้มกุดเขียว

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสุจิตรา นุกาศรัมย์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายวีรยุทธ พลเลื่อย

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นางมีนา กันรัมย์

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน