หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail
วิสัยทัศน์
โครงสร้างพื้นฐานดี มีรายได้เพิ่ม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงสร้าง


โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก


 สำนักปลัด อบต. 

งานบริหารทั่วไป                                                    งานนโยบายและแผน                   งานกฎหมายและคดี

- งานสารบรรณ                                                        - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน             - งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร                                - งานวิชาการ                                    - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานบริหารงานบุคคล                                              - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์           - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์              
- งานเลือกตั้ง                                                         - งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร์       - งานระเบียบการคลัง                             
- งานรัฐพิธี                                                             - งานงบประมาณ                              - งานข้อบัญญัติ อบต.                             
- งานตรวจสอบภายใน                                                   
- งานประชุมสภา อบต.
- งานประชาสงเคราะห์                                                   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                                    - งานอำนวยการ                                      
- งานอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในส่วนราชการใด                                                      - งานป้องกัน
                                                                                                        - งานช่วยเหลือฟื้นฟูและบรรเทา
                                                                                                        -งานดับเพลิงและกู้ภัย

กองคลัง
1. งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
         - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
         - งานเก็บรักษาเงิน
         - งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี
         - งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย  
2. งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานการบัญชี
         - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
         - งานงบการเงินและงบทดลอง
         - งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
         - งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ
         - งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน
         - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
         - งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า
         - งานตรวจสอบและประเมินภาษี
         - งานการนำส่งเงินรายได้
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
         - งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม
            และการบำรุงรักษา)
         - งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ
         - งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
กองช่าง
         1.  งานควบคุมอาคารและผังเมือง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของงานสถาปัตยกรรม  งานผังเมือง
               1.1  งานสถาปัตยกรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                      (1)  งานออกแบบ  เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
                      (2)  งานวางโครงการ  จัดทำผัง  และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
                      (3)  งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์
                      (4)  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย
                      (5)  งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
                      (6)  งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม
                      (7)  งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
                      (8)  งานวิเคราะห์  วิจัย  ทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์
                      (9)  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
                      (10) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
                      (11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
               1.2  งานผังเมือง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                      (1)  งานจัดทำผังเมืองรวม
                      (2)  งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
                      (3)  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
                      (4)  งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
                      (5)  งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
                      (6)  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก  ทางน้ำ
                      (7)  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
                      (8)  งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง
                      (9)  งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
                      (10) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
                      (11) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง
                      (12) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
                      (13) งานเวนคืนและจดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
                      (14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
            2.  งานก่อสร้าง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม
                   2.1  งานวิศวกรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                      (1)  ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
                      (2)  งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
                      (3)  งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
                      (4)  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
                      (5)  งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
                      (6)  งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ  ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
                      (7)  งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม
                      (8)  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
                      (9)  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
                      (10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        
           3.  งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติในหน้าที่ของงานสวนสาธารณะ
งานสาธารณูปโภค  งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารระ  งานศูนย์เครื่องจักรกล 
                3.1  งานสวนสาธารณะ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                       (1)  งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เช่น  สวนสาธารณะ  สวนสัตว์  สวนหย่อม ฯลฯ
                       (2)  งานควบคุมดูแล  บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                       (3)  งานดูแล  บำรุงรักษาต้นไม้  พันธ์ไม้ต่างๆ
                       (4)  งานจัดทำ  ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ
                       (5)  งานประดับ  ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ
                       (6)  งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
                       (7)  งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
                       (8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                3.2  งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                       (1)  งานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน  สะพาน ทางเท้า  เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ
                       (2)  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
                       (3)  งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า
                       (4)  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
                       (5)  งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
                       (6)  งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
                       (7)  งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา
                       (8)  งานประมาณราคา  งานซ่อมบำรุงรักษา
                       (9)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                3.3  งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ    
                       (1)  งานออกแบบ  จัดสถานที่  ติดตั้งไฟฟ้า  ทั้งงานรัฐพิธี  ประเพณี  และงานอื่นๆ
                       (2)  งานประมาณการ
                       (3)  งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี  ประเพณี  และงานอื่นๆ
                       (4)  งานเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
                       (5)  งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
                       (6)  งานควบคุมการก่อสร้างในกานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
                       (7)  งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล
                       (8)  งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
                       (9)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                3.4  งานศูนย์เครื่องจักรกล  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                       (1)  งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
                       (2)  งานตรวจสอบ  ซ่อม  บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
                       (3)  งานพัสดุ  ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
                       (4)  งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
                       (5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย          
          4.  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้
                 (1)  งานสารบรรณ
                 (2)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
                 (3)  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                 (4)  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                 (5)  งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
                 (6)  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
                 (7)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                             - งานสุขาภิบาลทั่วไป
                             - งานสุขาภิบาลโรงงาน
                             - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
                             - งานอาชีวอนามัย
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                            - งานอนามัยชุมชน
                           - งานสาธารณสุขมูลฐาน
                           - งานสุขศึกษา
                           - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
                           - งานป้องกันยาเสพติด
งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                           - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
                           - งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
                           - งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                           - งานส่งเสริมและเผยแพร่
                            - งานควบคุมมลพิษ
                            - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
                            - งานติดตามตรวจสอบ
งานควบคุมโรค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                            - งานการเฝ้าระวัง
                            - งานระบาดวิทยา
                            - งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
                            - งานโรคเอดส์
งานบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                           - งานรักษาและพยาบาล
                           - งานชันสูตรสาธารณสุข
                           - งานเภสัชกรรม
                           - งานทันตกรรม
                           - งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์                   
กองการศึกษา
1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                           - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
                           - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                           - งานสนับสนุนกิจการศาสนา
                           - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
                           - งานสันทนาการ 
                           - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                           - งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                           - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                           - งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
                           - งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา
                           - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
                           - งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา
                           - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
กองสวัสดิการสังคม
             1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
                          -งานสังคมสงเคราะห์
             2. ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
                           -งานส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
            3. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
                          - งานพัฒนาชุมชน
                          -งานชุมชนเมือง
กองส่งเสริมการเกษตร
              1. ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้                                    
                         - งานวิชาการเกษตร                                                                                                                                                 
                         - งานเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                 
                         - งานส่งเสริมการเกษตร                                                                                        
               2. ฝ่ายส่งเสริมปศุสัตว์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                         - งานข้อมูลวิชาการ
                         - งานบำบัดน้ำเสีย
                         - งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด

..................................................................