หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

 
" โครงสร้างพื้นฐานดี  มีรายได้เพิ่ม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต "

พันธกิจ
   1.  ปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานการผลิตทางด้านการเกษตร
   2.  ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาผลผลิต
   3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
   4.  ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคมากขึ้น
   5.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
   6.  ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   7.  ประชาชนได้รับประโยชน์จาการจัดการสิ่งแวดล้อม
   8.  ประชาชนมีวินัย ยึดมั่นในหลักคุณธรรม  และรักษากฎหมายบ้านเมือง
   9.  ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว ทันเวลา
   10.  ประชาชนสามารถตรวจสอบ ติดตามข่าวสารการให้บริการของราชการ
   11.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   12.  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
   13.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
   14.  ส่งเสริมการศึกษาทุกช่วงวัย


ยุทธศาสตร์ พันธกิจ 
 


1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วยแแผนงานการพัฒนา  จำนวน  7 แผนงาน
   1.1  แผนงานพัฒนาถนนดิน  หินคลุก ลูกรัง
   1.2  แผนงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลาดยางและปรับปรุงซ่อมแซมถนน
   1.3  แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน
   1.4  แผนงานวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ
   1.5  แผนงานขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
   1.6  แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
   1.7  แผนงานอื่น ๆ เช่น บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างสะพาน  ป้ายจราจร เป็นต้น
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วยแผนงานการพัฒนา จำนวน  3 แผนงาน
   2.1  แผนงานการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
   2.2  แผนงานพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทุกช่วงวัย
   2.3  แผนงานส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และทะนุบำรุงศาสนา
3.  ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่  ประกอบด้วยแผนงานการพัฒนาจำนวน  5 แผนงาน
   3.1 แผนงานบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   3.2  แผนงานพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรตามตำแหน่งสายงาน
   3.3  แผนงานเสริมสร้างระบบรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   3.4  แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติในระดับพื้นที่
   3.5  แผนงานพัฒนา  ปรับปรุงการปฏิบัติงานการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
4.  ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตชุมชน  ประกอบด้วยแผนงานการพัฒนา  จำนวน  4 แผนงาน
   4.1  แผนงานส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและการป้องกันและควบคุมโรค
   4.2  แผนงานสร้างงาน สร้างอาชีพ  และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชากร
   4.3  แผนงานส่งเสริมสนับสนุนการสงเคราะห์
   4.4  แผนงานส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยพลังแผ่นดิน
5.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง ประกอบด้วยแผนงานการพัฒนา จำนวน   4  แแผนงาน
   5.1  แผนงานรณรงค์ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาต้นไม้
   5.2  แผนงานส่งเสริมผลผลิต  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพ
   5.3  แผนงานการให้บริการวิชาการและความรู้ด้านการเกษตร
   5.4  แผนงานส่งเสริมการดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง