กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ

ข่าวสารล่าสุด

พฤศจิกายน 18, 2015 - ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านตะโก สภาองค์การบ ... +++ ตุลาคม 22, 2015 - โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน 22  ตุลาคม  2558   ... +++ ตุลาคม 12, 2015 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2559 ข้อบัญญัติง ... +++ กันยายน 9, 2015 - โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเลี้ยงลูกอย่างไรให้เก่ง ดี มีสุข ปี 2558 ผู้เข้าชม :12865 +++ กันยายน 9, 2015 - โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยภาคีเครือข่าย ปี 2558 ผู้เข้าชม :12863 +++ กันยายน 9, 2015 - โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพปี 2558 ผู้เข้าชม :12861 +++ กันยายน 9, 2015 - โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นปี 2558 ผู้เข้าชม :12854 +++ กันยายน 9, 2015 - โครงการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรัง ผู้เข้าชม :12368 +++ กันยายน 9, 2015 - โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนสาธารณส ... +++ สิงหาคม 19, 2015 - โครงการสร้างความสัมพันธ์ปรองดองสมานฉันท์ 16 สิงหาคม  2558   ... +++ สิงหาคม 11, 2015 - ซ้อมปั่น bike for mom ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ 2 สิงหาคม 2558  อ ... +++ สิงหาคม 5, 2015 - ซ้อมกิจกรรมเทอดพระเกียรติวันแม่ Bike for Mom ร่วมกับอำเภอห้วยราช ผู้เข้าชม :19205 +++ สิงหาคม 3, 2015 - คู่มือบริการประชาชน คู่มือบริกา ... +++ กรกฎาคม 28, 2015 - ประกาศเรียกประชุมสภา สภาองค์การบ ... +++ กรกฎาคม 27, 2015 - โครงการสร้างทักษะชีวิตด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 23  กรกฎาคม  2558 ... +++ กรกฎาคม 27, 2015 - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย 27 กรกฎาคม 2558  ส ... +++ กรกฎาคม 27, 2015 - โครงการจัดการความรู้เทคนิคการมัดหมี่ 22 กรกฎาคม  2558 ส ... +++ กรกฎาคม 27, 2015 - โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 22 กรกฎาคม  2558 อ ... +++ กรกฎาคม 23, 2015 - โครงการส่งเสริมการปลูกมะนาวในกระถาง 22 กรฎาคม 2558 ส่ ... +++ กรกฎาคม 19, 2015 - พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสน ศูนย์พัฒนาเ ... +++ webdesign


โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน

71

22  ตุลาคม  2558  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์  มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายของเด็กและเยาวชน ผู้เข้าชม :5031

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพปี 2558

711887984_599020103573541_7544892782765013445_n[1]

ผู้เข้าชม :12862

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด


ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านตะโก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2558  ตั้งแต่วันที่  16-30 ธันวาคม  2558 Download ผู้เข้าชม :1127

อ่านเพิ่มเติม »

คู่มือบริการประชาชน

คู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ผู้เข้าชม :20701

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศเรียกประชุมสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2558 เรียกประชุมสภา  ผู้เข้าชม :21648

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านตะโก-บ้านเกตุ(บร2067) หมู่1

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ผู้เข้าชม :22907

อ่านเพิ่มเติม »

สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่2 สายบ้านนายมณี – บ้านนางบุปผา

สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2Download ผู้เข้าชม :26355

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ผู้เข้าชม :31904