12 สิงหามหาราชินี

ข่าวสารล่าสุด

ตุลาคม 29, 2014 - งบแสดงฐานะการเงิน/งบรายรับ – รายจ่าย ปี 57 งบฐานะการเง ... +++ ตุลาคม 25, 2014 - กิจกรรมวันปิยมหาราช ผู้เข้าชม :1251 +++ ตุลาคม 16, 2014 - ราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านตะโก nราคากลางศพด. ... +++ ตุลาคม 16, 2014 - ราคากลางโครงการถนน คสล.หมู่ 4 ราคากลาง คสล. ... +++ ตุลาคม 16, 2014 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก ประกาศสอบรา ... +++ ตุลาคม 16, 2014 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ คสลหมู่ 4 บ้านโชคกราด สายหนองป่าช้า ประกาศสอบรา ... +++ ตุลาคม 15, 2014 - รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557 รายงานการปร ... +++ ตุลาคม 13, 2014 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 58 ข้อบัญญัติป ... +++ กันยายน 16, 2014 - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายท้องถิ่นและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 11  กันยายน  2557 ... +++ กันยายน 9, 2014 - แผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560 plan58 ผู้เข้าชม ... +++ กันยายน 2, 2014 - แผนสามปี 2558 – 2560 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 แผนสามปี 2558 ̵ ... +++ สิงหาคม 29, 2014 - การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอ้คคีภัย 27  สิงหาคม  2557 ... +++ สิงหาคม 21, 2014 - โครงการจัดตั้งฟาร์มเกษตรทฤษฏีใหม่ 18  สิงหาคม  2557 ... +++ สิงหาคม 19, 2014 - กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน 19 สิงหาคม 2557  น ... +++ สิงหาคม 19, 2014 - ขอความร่วมมือผลักดันการปฏิรูปนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ผลักดันการป ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แบบสรุปข้อสั่งการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดาวน์โหลดข้ ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - ประชาสัมพันธ์”คืนความสุขให้คนในชาติ” คืนความสุข ผ ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนการดำเนินงานปี 2557 แผนการดำเนิ ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนสามปี 2557 – 2559 (เพิ่มเติม)ครั้งที่1 แผนสามปีเพิ ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนสามปี 2557 – 2559 แผนสามปี-2557-2559 ... +++ webdesign


กิจกรรมวันปิยมหาราช

1920363_464824886993064_6017451129369468618_n

ผู้เข้าชม :1252

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายท้องถิ่นและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

100_2591

11  กันยายน  2557  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  ร่วมกับ  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์  จัดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายท้องถิ่นและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ผู้เข้าชม :9202

อ่านเพิ่มเติม »

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอ้คคีภัย

b1

27  สิงหาคม  2557  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสนและบ้านเกตุใต้  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย ผู้เข้าชม :12490

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการจัดตั้งฟาร์มเกษตรทฤษฏีใหม่

1

18  สิงหาคม  2557  ส่วนส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราชและโรงเรียนบ้านโชคกราด  จัดกิจกรรมโครงการจัดตั้งฟาร์มเกษตรทฤษฏีใหม่  ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าชม :14243

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน

DSCF0233

19 สิงหาคม 2557  นายสมศักดิ์  นุยืนรัมย์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมพิธีปักเขตวิสุงคามสีมา  วัดบ้านเกต ตำบลบ้านตะโก  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าชม :14772

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด


งบแสดงฐานะการเงิน/งบรายรับ – รายจ่าย ปี 57

งบฐานะการเงิน/งบรายรับ รายจ่ายปี 57 ผู้เข้าชม :630

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557

รายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงานท้องถิ่นประจำเดือน  ตุลาคม  2558 ผู้เข้าชม :2758

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านตะโก

nราคากลางศพด.บ_านโสนม.2 ผู้เข้าชม :2550

อ่านเพิ่มเติม »

ราคากลางโครงการถนน คสล.หมู่ 4

ราคากลาง คสล.ม.4 ผู้เข้าชม :2541

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก

ประกาศสอบราคา อาคารศพด.บ้านตะโก ผู้เข้าชม :2563

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ผู้เข้าชม :25705