ข่าวสารล่าสุด

สิงหาคม 18, 2016 - โครงการสร้างความปรองดองสมาฉันท์ 12 สิงหาคม 2559 ส ... +++ สิงหาคม 18, 2016 - โครงการ”รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” 12 สิงหาคม  2559   ... +++ พฤษภาคม 25, 2016 - แผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 แผนพัฒนาสาม ... +++ พฤษภาคม 20, 2016 - การซ่อมแซมถนน 20  พฤษภาคม  2559 ... +++ พฤษภาคม 10, 2016 - ผลการเสนอราคาและผู้ชนะเสนอราคางานก่อสร้าง ผลการเสนอรา ... +++ เมษายน 26, 2016 - ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้าง ประชาสัมพัน ... +++ มีนาคม 30, 2016 - ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้เข้าชม :14089 +++ มีนาคม 23, 2016 - ประชาสัมพันธ์งบรับจ่ายปี 2557 ประชาสัมพัน ... +++ มีนาคม 18, 2016 - แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ แผนพัฒนาประ ... +++ มีนาคม 18, 2016 - ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประชาสัมพัน ... +++ มีนาคม 3, 2016 - ประชาสัมพันธ์จัดซื้อคอมพิวเตอร์และปรินซ์เตอร์ ประชาสัมพัน ... +++ กุมภาพันธ์ 26, 2016 - ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อเก้าอี้ประชุม ประชาสัมพัน ... +++ กุมภาพันธ์ 19, 2016 - การจัดที่พักรับรองหีบไฟพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ 18 กุมภาพันธ์ ... +++ กุมภาพันธ์ 14, 2016 - การมอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการ สำนักงานพัฒ ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - วิธีการและผลการตัดสินจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อส ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - วิธีการและผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถนน ค ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - วิธีการและผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถนน ค ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - วิธีการและผลการตัดสินจัดซื้อจัดจ้าง โครงการแอสฟ ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - วิธีการและผลการตัดสินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ คสล.ห ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา โครงการก่อส ... +++ webdesign


โครงการสร้างความปรองดองสมาฉันท์

7100_4307

12 สิงหาคม 2559 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานท์ฉันของชุมชน กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา  7 รอบ  84  พรรษา ผู้เข้าชม :579

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการ”รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”

7100_4464

12 สิงหาคม  2559  กองส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมปลูกป่าโครงการ  ”รักน้ำ  รักป่า  รักแผ่นดิน”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84  พรรษา  ณ  วัดปัญญาโชติวนาราม ผู้เข้าชม :596

อ่านเพิ่มเติม »

การซ่อมแซมถนน

11111001

20  พฤษภาคม  2559  นายสุธี  คำมาเมือง  และภริยา  พร้อมด้วยนางสมพร  มุ่งมี  ราษฏรตำบลบ้านตะโก  ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมถนนสายห้วยราช  เมืองไผ่ ผู้เข้าชม :9298

อ่านเพิ่มเติม »

การจัดที่พักรับรองหีบไฟพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ

7100_4243

18 กุมภาพันธ์  2559  อบต.บ้านตะโก จัดสถานที่เพื่อพักรับรองหีบพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ แม่สมบูรณ์   อพรรัมย์ ผู้เข้าชม :18515

อ่านเพิ่มเติม »

การมอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการ

11111007

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  มอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว  นายเที่ยง  นิกูลรัมย์  หมู่  1  ตำบลบ้านตะโก  อำเภอห้วยราช  จังหวุัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าชม :18964

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์งบรับจ่ายปี 2557

ประชาสัมพันธ์งบรับจ่ายปี 2557 ผู้เข้าชม :14812

อ่านเพิ่มเติม »

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ผู้เข้าชม :15412

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ผู้เข้าชม :15414

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ผลการเสนอราคาและผู้ชนะเสนอราคางานก่อสร้าง

ผลการเสนอราคาและผู้ชนะเสนอราคางานก่อสร้าง ผู้เข้าชม :10227

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้าง

ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ผู้เข้าชม :11381

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ผู้เข้าชม :35844