ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารล่าสุด

มกราคม 29, 2015 - แผนสามปี 2558 – 2560 เพิ่มเติมครั้งที่2 บัญชีโครงกา ... +++ มกราคม 29, 2015 - รายงานการติดตามประเมินผลแผนปี 57 ติดตามแผนปี 5 ... +++ มกราคม 12, 2015 - กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2558 วันที่  8 มกรา ... +++ มกราคม 9, 2015 - กิจกรรมวันเด็กปี 2558 องค์การบริห ... +++ ธันวาคม 8, 2014 - ราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด หมู่ที่ 2 ราคากลางโคร ... +++ ธันวาคม 8, 2014 - ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ประกาศสอบรา ... +++ พฤศจิกายน 24, 2014 - ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน(ครูผู้ดูแลเด็ก) ประกาศสอบคร ... +++ พฤศจิกายน 19, 2014 - รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 57 รายงานการปร ... +++ พฤศจิกายน 13, 2014 - ประกาศ อบต.บ้านตะโกเรื่อง รับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยคนพิการ ประกาศขึ้นท ... +++ พฤศจิกายน 13, 2014 - ประกาศ อบต.บ้านตะโกเรื่อง รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ และกำหนดวันเวลา ประกาศ ผู้เข ... +++ ตุลาคม 29, 2014 - งบแสดงฐานะการเงิน/งบรายรับ – รายจ่าย ปี 57 งบฐานะการเง ... +++ ตุลาคม 25, 2014 - กิจกรรมวันปิยมหาราช ผู้เข้าชม :18434 +++ ตุลาคม 16, 2014 - ราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านตะโก nราคากลางศพด. ... +++ ตุลาคม 16, 2014 - ราคากลางโครงการถนน คสล.หมู่ 4 ราคากลาง คสล. ... +++ ตุลาคม 16, 2014 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก ประกาศสอบรา ... +++ ตุลาคม 16, 2014 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ คสลหมู่ 4 บ้านโชคกราด สายหนองป่าช้า ประกาศสอบรา ... +++ ตุลาคม 15, 2014 - รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557 รายงานการปร ... +++ ตุลาคม 13, 2014 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 58 ข้อบัญญัติป ... +++ กันยายน 16, 2014 - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายท้องถิ่นและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 11  กันยายน  2557 ... +++ กันยายน 9, 2014 - แผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560 plan58 ผู้เข้าชม ... +++ webdesign


กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2558

4100_2694

วันที่  8 มกราคม  2558  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ผู้เข้าชม :2505

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมวันเด็กปี 2558

6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ร่วมกับ โรงเรียนในเขตพื้นที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ผู้เข้าชม :3266

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมวันปิยมหาราช

1920363_464824886993064_6017451129369468618_n

ผู้เข้าชม :18435

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายท้องถิ่นและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

100_2591

11  กันยายน  2557  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  ร่วมกับ  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์  จัดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายท้องถิ่นและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ผู้เข้าชม :26392

อ่านเพิ่มเติม »

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอ้คคีภัย

b1

27  สิงหาคม  2557  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสนและบ้านเกตุใต้  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย ผู้เข้าชม :29663

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด


ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน(ครูผู้ดูแลเด็ก)

ประกาศสอบครูููผู้ดูแลเด็ก ผู้เข้าชม :12016

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 57

รายงานการประชุมเดือน พย.57 ผู้เข้าชม :13317

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ อบต.บ้านตะโกเรื่อง รับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยคนพิการ

ประกาศขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยคนพิการ ผู้เข้าชม :14421

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด หมู่ที่ 2

ราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด.หมู่ที่ 2 ผู้เข้าชม :8498

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 2 ผู้เข้าชม :8510

อ่านเพิ่มเติม »

ราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านตะโก

nราคากลางศพด.บ_านโสนม.2 ผู้เข้าชม :19725

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ผู้เข้าชม :26968