bikeformom2015

ข่าวสารล่าสุด

กรกฎาคม 28, 2015 - ประกาศเรียกประชุมสภา สภาองค์การบ ... +++ กรกฎาคม 27, 2015 - โครงการสร้างทักษะชีวิตด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 23  กรกฎาคม  2558 ... +++ กรกฎาคม 27, 2015 - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย 27 กรกฎาคม 2558  ส ... +++ กรกฎาคม 27, 2015 - โครงการจัดการความรู้เทคนิคการมัดหมี่ 22 กรกฎาคม  2558 ส ... +++ กรกฎาคม 27, 2015 - โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 22 กรกฎาคม  2558 อ ... +++ กรกฎาคม 23, 2015 - โครงการส่งเสริมการปลูกมะนาวในกระถาง 22 กรฎาคม 2558 ส่ ... +++ กรกฎาคม 19, 2015 - พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสน ศูนย์พัฒนาเ ... +++ กรกฎาคม 15, 2015 - ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านตะโก-บ้านเกตุ(บร2067) หมู่1 ประกาศสอบรา ... +++ มิถุนายน 30, 2015 - แผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 แ ผนสามปี 2559 R ... +++ มิถุนายน 30, 2015 - โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการคัดแยกขยะในชุมชน 23  มิถุนายน  255 ... +++ มิถุนายน 25, 2015 - แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 แผนสามปี 2558-2560 ... +++ มิถุนายน 25, 2015 - โครงการส่งเสริมการปลูกป่าและไม้เศรษฐกิจ 25  มิถุนายน 2558 ... +++ พฤษภาคม 29, 2015 - ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จงานให้บริการ เพิ่มเติม ประกาศกำหนด ... +++ พฤษภาคม 28, 2015 - โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มทอผ้าไหม 26  พฤษภาคม  2558 ... +++ พฤษภาคม 27, 2015 - ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนกา ... +++ พฤษภาคม 11, 2015 - สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่2 สายบ้านนายมณี – บ้านนางบุปผา สอบราคาก่อส ... +++ พฤษภาคม 11, 2015 - ประกาศสอบราคาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตะโก-บ้านเกต(บร2067) หมู่ที่ 1 Download ผู้เข้าช ... +++ เมษายน 21, 2015 - โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มแปรรูปอาหาร 30-31 มีนาคม  2558   ... +++ เมษายน 2, 2015 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2558 เดินทางไปรา ... +++ มีนาคม 26, 2015 - ซ่อมแซมถนน 20  มีนาคม  2558   ... +++ webdesign


โครงการสร้างทักษะชีวิตด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

11111006

23  กรกฎาคม  2558  อบต.บ้านตะโก ร่วมกับ  กศน.ตำบลบ้านตะโก จัดกิจกรรมโครงการสร้างทักษะชีวิตด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านตะโก เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เข้าชม :775

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย

11111007

27 กรกฎาคม 2558  สำนักงานปลัด อบต.บ้านตะโก ร่วมกับ  สำนักงาน  ปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนผู้สนใจ ผู้เข้าชม :786

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการจัดการความรู้เทคนิคการมัดหมี่

11111005

22 กรกฎาคม  2558 ส่วนสวัสดิการสังคม  อบต.บ้านตะโก ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์   จัดกิจกรรมโครงการจัดการความรู้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมือง  (การมัดหมี่) ที่หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าชม :788

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

11111006

22 กรกฎาคม  2558 อบต.บ้านตะโก ร่วมกับโรงเรียนบ้านโชคกราดและ สภ.ห้วยราช จัดกิจกรรมโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ผู้เข้าชม :791

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการส่งเสริมการปลูกมะนาวในกระถาง

7100_4007

22 กรฎาคม 2558 ส่วนส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกมะนาวในกระถาง ผู้เข้าชม :1526

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด


ประกาศเรียกประชุมสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2558 เรียกประชุมสภา  ผู้เข้าชม :623

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จงานให้บริการ เพิ่มเติม

ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของานบริการฯ ผู้เข้าชม :12657

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้เข้าชม :13082

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านตะโก-บ้านเกตุ(บร2067) หมู่1

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ผู้เข้าชม :2882

อ่านเพิ่มเติม »

สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่2 สายบ้านนายมณี – บ้านนางบุปผา

สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2Download ผู้เข้าชม :17062

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ผู้เข้าชม :30131