bikeformom2015

ข่าวสารล่าสุด

สิงหาคม 19, 2015 - โครงการสร้างความสัมพันธ์ปรองดองสมานฉันท์ 16 สิงหาคม  2558   ... +++ สิงหาคม 11, 2015 - ซ้อมปั่น bike for mom ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ 2 สิงหาคม 2558  อ ... +++ สิงหาคม 5, 2015 - ซ้อมกิจกรรมเทอดพระเกียรติวันแม่ Bike for Mom ร่วมกับอำเภอห้วยราช ผู้เข้าชม :6184 +++ สิงหาคม 3, 2015 - คู่มือบริการประชาชน คู่มือบริกา ... +++ กรกฎาคม 28, 2015 - ประกาศเรียกประชุมสภา สภาองค์การบ ... +++ กรกฎาคม 27, 2015 - โครงการสร้างทักษะชีวิตด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 23  กรกฎาคม  2558 ... +++ กรกฎาคม 27, 2015 - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย 27 กรกฎาคม 2558  ส ... +++ กรกฎาคม 27, 2015 - โครงการจัดการความรู้เทคนิคการมัดหมี่ 22 กรกฎาคม  2558 ส ... +++ กรกฎาคม 27, 2015 - โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 22 กรกฎาคม  2558 อ ... +++ กรกฎาคม 23, 2015 - โครงการส่งเสริมการปลูกมะนาวในกระถาง 22 กรฎาคม 2558 ส่ ... +++ กรกฎาคม 19, 2015 - พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสน ศูนย์พัฒนาเ ... +++ กรกฎาคม 15, 2015 - ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านตะโก-บ้านเกตุ(บร2067) หมู่1 ประกาศสอบรา ... +++ มิถุนายน 30, 2015 - แผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 แ ผนสามปี 2559 R ... +++ มิถุนายน 30, 2015 - โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการคัดแยกขยะในชุมชน 23  มิถุนายน  255 ... +++ มิถุนายน 25, 2015 - แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 แผนสามปี 2558-2560 ... +++ มิถุนายน 25, 2015 - โครงการส่งเสริมการปลูกป่าและไม้เศรษฐกิจ 25  มิถุนายน 2558 ... +++ พฤษภาคม 29, 2015 - ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จงานให้บริการ เพิ่มเติม ประกาศกำหนด ... +++ พฤษภาคม 28, 2015 - โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มทอผ้าไหม 26  พฤษภาคม  2558 ... +++ พฤษภาคม 27, 2015 - ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนกา ... +++ พฤษภาคม 11, 2015 - สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่2 สายบ้านนายมณี – บ้านนางบุปผา สอบราคาก่อส ... +++ webdesign


โครงการสร้างความสัมพันธ์ปรองดองสมานฉันท์

76

16 สิงหาคม  2558  อบต.บ้านตะโกจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ปรองดองสมานฉันท์ของชุมชน  กิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  83  พรรษา   ติดตาม vdo  youtube ผู้เข้าชม :3467

อ่านเพิ่มเติม »

ซ้อมปั่น bike for mom ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์

2 สิงหาคม 2558  อบต.บ้านตะโก ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน bike for mom ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามต่อ  youtube ผู้เข้าชม :5158

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการสร้างทักษะชีวิตด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

11111006

23  กรกฎาคม  2558  อบต.บ้านตะโก ร่วมกับ  กศน.ตำบลบ้านตะโก จัดกิจกรรมโครงการสร้างทักษะชีวิตด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านตะโก เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เข้าชม :7704

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย

11111007

27 กรกฎาคม 2558  สำนักงานปลัด อบต.บ้านตะโก ร่วมกับ  สำนักงาน  ปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนผู้สนใจ ผู้เข้าชม :7708

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด


คู่มือบริการประชาชน

คู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ผู้เข้าชม :6561

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศเรียกประชุมสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2558 เรียกประชุมสภา  ผู้เข้าชม :7528

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จงานให้บริการ เพิ่มเติม

ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของานบริการฯ ผู้เข้าชม :19567

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านตะโก-บ้านเกตุ(บร2067) หมู่1

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ผู้เข้าชม :9789

อ่านเพิ่มเติม »

สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่2 สายบ้านนายมณี – บ้านนางบุปผา

สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2Download ผู้เข้าชม :23966

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ผู้เข้าชม :30673