bikeformom2015

ข่าวสารล่าสุด

มิถุนายน 30, 2015 - แผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 แ ผนสามปี 2559 R ... +++ มิถุนายน 30, 2015 - โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการคัดแยกขยะในชุมชน 23  มิถุนายน  255 ... +++ มิถุนายน 25, 2015 - แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 แผนสามปี 2558-2560 ... +++ มิถุนายน 25, 2015 - โครงการส่งเสริมการปลูกป่าและไม้เศรษฐกิจ 25  มิถุนายน 2558 ... +++ พฤษภาคม 29, 2015 - ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จงานให้บริการ เพิ่มเติม ประกาศกำหนด ... +++ พฤษภาคม 28, 2015 - โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มทอผ้าไหม 26  พฤษภาคม  2558 ... +++ พฤษภาคม 27, 2015 - ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนกา ... +++ พฤษภาคม 11, 2015 - สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่2 สายบ้านนายมณี – บ้านนางบุปผา สอบราคาก่อส ... +++ พฤษภาคม 11, 2015 - ประกาศสอบราคาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตะโก-บ้านเกต(บร2067) หมู่ที่ 1 Download ผู้เข้าช ... +++ เมษายน 21, 2015 - โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มแปรรูปอาหาร 30-31 มีนาคม  2558   ... +++ เมษายน 2, 2015 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2558 เดินทางไปรา ... +++ มีนาคม 26, 2015 - ซ่อมแซมถนน 20  มีนาคม  2558   ... +++ มีนาคม 17, 2015 - โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (บัณฑิตน้อย) 17  มีนาคม  2558   ... +++ มีนาคม 14, 2015 - มอบบ้านพักให้ผู้ยากไร้ 14  มีนาคม  2558   ... +++ มีนาคม 14, 2015 - กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตะโก      27 กุมภาพัน ... +++ กุมภาพันธ์ 26, 2015 - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2558 คอมพิวเตอร์ ... +++ กุมภาพันธ์ 20, 2015 - โครงการพัฒนาวิทยากรศูนย์เรียนรู้ 20  กุมภาพันธ์ ... +++ กุมภาพันธ์ 20, 2015 - โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว 19  กุมภาพันธ์ ... +++ กุมภาพันธ์ 13, 2015 - รายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาประจำปี 57 รายงานแสดงผ ... +++ มกราคม 29, 2015 - แผนสามปี 2558 – 2560 เพิ่มเติมครั้งที่2 บัญชีโครงกา ... +++ webdesign


โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการคัดแยกขยะในชุมชน

7DSC02927

23  มิถุนายน  2558  ส่วนสาธารณสุขฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  ร่วมกับ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการคัดแยกขยะในชุมชน ผู้เข้าชม :586

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการส่งเสริมการปลูกป่าและไม้เศรษฐกิจ

5

25  มิถุนายน 2558  ส่วนส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ร่วมกับ สถานีเพาะชำกล้าไม้คูเมือง  จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกป่าและไม้เศรษฐกิจ  บริเวณหนองระเบิก บ้านเกตใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านตะโก  โดยมีผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชนในตำบลบ้านตะโก เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าชม :1491

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มทอผ้าไหม

8

26  พฤษภาคม  2558  ส่วนสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนุนกลุ่มทอผ้าไหม  เพื่อสร้างงาน  สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน ผู้เข้าชม :7868

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มแปรรูปอาหาร

7215

30-31 มีนาคม  2558  ส่วนสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ผู้เข้าชม :15184

อ่านเพิ่มเติม »

ซ่อมแซมถนน

4

20  มีนาคม  2558  อบต.บ้านตะโก  โรงเรียนบ้านตะโกบำรุงและชาวตำบลบ้านตะโก ร่วมกันซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตถนนสายห้วยราชเมืองไผ่  โดยไม่ใช้งบประมาณของราชการ ผู้เข้าชม :20169

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด


ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จงานให้บริการ เพิ่มเติม

ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของานบริการฯ ผู้เข้าชม :7696

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้เข้าชม :8129

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่2 สายบ้านนายมณี – บ้านนางบุปผา

สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2Download ผู้เข้าชม :12108

อ่านเพิ่มเติม »

ราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด หมู่ที่ 2

ราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด.หมู่ที่ 2 ผู้เข้าชม :39017

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ผู้เข้าชม :29703