ข่าวสารล่าสุด

พฤศจิกายน 29, 2016 - การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 24-28  พฤศจิกายน ... +++ พฤศจิกายน 29, 2016 - ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 19  ตุลาคม  2559   ... +++ ตุลาคม 9, 2016 - สภากาแฟ 7 ตุลาคม  2559  อ ... +++ กันยายน 30, 2016 - พิธีแซนโฎนตา อบต.บ้านตะโก อบต.บ้านตะโก ... +++ กันยายน 15, 2016 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2560 ข้อบัญญัติง ... +++ สิงหาคม 30, 2016 - สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะฯ รอบที่ 3 การติดตามปร ... +++ สิงหาคม 29, 2016 - ผู้เข้าชม :10834 +++ สิงหาคม 18, 2016 - โครงการสร้างความปรองดองสมาฉันท์ 12 สิงหาคม 2559 ส ... +++ สิงหาคม 18, 2016 - โครงการ”รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” 12 สิงหาคม  2559   ... +++ พฤษภาคม 25, 2016 - แผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 แผนพัฒนาสาม ... +++ พฤษภาคม 20, 2016 - การซ่อมแซมถนน 20  พฤษภาคม  2559 ... +++ พฤษภาคม 10, 2016 - ผลการเสนอราคาและผู้ชนะเสนอราคางานก่อสร้าง ผลการเสนอรา ... +++ เมษายน 26, 2016 - ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้าง ประชาสัมพัน ... +++ มีนาคม 30, 2016 - ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้เข้าชม :27102 +++ มีนาคม 23, 2016 - ประชาสัมพันธ์งบรับจ่ายปี 2557 ประชาสัมพัน ... +++ มีนาคม 18, 2016 - แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ แผนพัฒนาประ ... +++ มีนาคม 18, 2016 - ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประชาสัมพัน ... +++ มีนาคม 3, 2016 - ประชาสัมพันธ์จัดซื้อคอมพิวเตอร์และปรินซ์เตอร์ ประชาสัมพัน ... +++ กุมภาพันธ์ 26, 2016 - ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อเก้าอี้ประชุม ประชาสัมพัน ... +++ กุมภาพันธ์ 14, 2016 - การมอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการ สำนักงานพัฒ ... +++ webdesign


การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

1

24-28  พฤศจิกายน 2559  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดใสสะอาด” เพื่อมุ่งเน้นและคัดแยกขยะ  การเก็บ  การขนขยะ ให้มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าชม :394

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564

1

19  ตุลาคม  2559  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ผู้เข้าชม :394

อ่านเพิ่มเติม »

สภากาแฟ

11111001

7 ตุลาคม  2559  อบต.บ้านตะโก  จัดสภากาแฟเพื่อแลกเปลี่ยนข้อราชการระหว่างหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามต่อ youtube ผู้เข้าชม :7872

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีแซนโฎนตา อบต.บ้านตะโก

11111005

อบต.บ้านตะโก  จัดประเพณีแซนโฎนตา แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ความรัก ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว เครือญาติรวมถึงชุมชนต่างๆ โดยจะประกอบพิธีกรรมตรงกับวันแรม14 ค่ำเดือน10 ของทุกปี  ติดตามต่อyoutube ผู้เข้าชม :8828

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการสร้างความปรองดองสมาฉันท์

7100_4307

12 สิงหาคม 2559 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานท์ฉันของชุมชน กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา  7 รอบ  84  พรรษา ผู้เข้าชม :13646

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด


สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะฯ รอบที่ 3

การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3 ติดตามที่ http://www.odloc.go.th/  หัวข้อ ระบบรายงาน  ระบบการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะปี 58 ผู้เข้าชม :12020

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์งบรับจ่ายปี 2557

ประชาสัมพันธ์งบรับจ่ายปี 2557 ผู้เข้าชม :27837

อ่านเพิ่มเติม »

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ผู้เข้าชม :28433

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ผลการเสนอราคาและผู้ชนะเสนอราคางานก่อสร้าง

ผลการเสนอราคาและผู้ชนะเสนอราคางานก่อสร้าง ผู้เข้าชม :23258

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้าง

ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ผู้เข้าชม :24416

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ผู้เข้าชม :37158