กิจกรรม อบต.

ข่าวสารล่าสุด

พฤษภาคม 27, 2015 - ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนกา ... +++ พฤษภาคม 11, 2015 - สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่2 สายบ้านนายมณี – บ้านนางบุปผา สอบราคาก่อส ... +++ พฤษภาคม 11, 2015 - ประกาศสอบราคาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตะโก-บ้านเกต(บร2067) หมู่ที่ 1 Download ผู้เข้าช ... +++ เมษายน 21, 2015 - โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มแปรรูปอาหาร 30-31 มีนาคม  2558   ... +++ เมษายน 2, 2015 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2558 เดินทางไปรา ... +++ มีนาคม 26, 2015 - ซ่อมแซมถนน 20  มีนาคม  2558   ... +++ มีนาคม 17, 2015 - โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (บัณฑิตน้อย) 17  มีนาคม  2558   ... +++ มีนาคม 14, 2015 - มอบบ้านพักให้ผู้ยากไร้ 14  มีนาคม  2558   ... +++ มีนาคม 14, 2015 - กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตะโก      27 กุมภาพัน ... +++ กุมภาพันธ์ 26, 2015 - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2558 คอมพิวเตอร์ ... +++ กุมภาพันธ์ 20, 2015 - โครงการพัฒนาวิทยากรศูนย์เรียนรู้ 20  กุมภาพันธ์ ... +++ กุมภาพันธ์ 20, 2015 - โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว 19  กุมภาพันธ์ ... +++ กุมภาพันธ์ 13, 2015 - รายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาประจำปี 57 รายงานแสดงผ ... +++ มกราคม 29, 2015 - แผนสามปี 2558 – 2560 เพิ่มเติมครั้งที่2 บัญชีโครงกา ... +++ มกราคม 29, 2015 - รายงานการติดตามประเมินผลแผนปี 57 ติดตามแผนปี 5 ... +++ มกราคม 12, 2015 - กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2558 วันที่  8 มกรา ... +++ มกราคม 9, 2015 - กิจกรรมวันเด็กปี 2558 องค์การบริห ... +++ ธันวาคม 8, 2014 - ราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด หมู่ที่ 2 ราคากลางโคร ... +++ ธันวาคม 8, 2014 - ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ประกาศสอบรา ... +++ พฤศจิกายน 24, 2014 - ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน(ครูผู้ดูแลเด็ก) ประกาศสอบคร ... +++ webdesign


โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มแปรรูปอาหาร

7215

30-31 มีนาคม  2558  ส่วนสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ผู้เข้าชม :7305

อ่านเพิ่มเติม »

ซ่อมแซมถนน

4

20  มีนาคม  2558  อบต.บ้านตะโก  โรงเรียนบ้านตะโกบำรุงและชาวตำบลบ้านตะโก ร่วมกันซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตถนนสายห้วยราชเมืองไผ่  โดยไม่ใช้งบประมาณของราชการ ผู้เข้าชม :12314

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (บัณฑิตน้อย)

6

17  มีนาคม  2558  ส่วนศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  จัดกิจกรรมโครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  (บัณฑิตน้อย) ผู้เข้าชม :14912

อ่านเพิ่มเติม »

มอบบ้านพักให้ผู้ยากไร้

d1

14  มีนาคม  2558  จังหวัดทหารบกจังหวัดบุรีรัมย์และส่วนที่เกี่ยวข้องมอบบ้านพักอาศัยให้ผู้ยากไร้  นายรม  โกยรัมย์  ราษฏรหมู่ที่  5  ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าชม :15827

อ่านเพิ่มเติม »

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตะโก

3

     27 กุมภาพันธ์  2558  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  ร่วมกับ  ศพด.บ้านเกตใต้และศพด.บ้านโสน  จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ผู้เข้าชม :15898

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้เข้าชม :256

อ่านเพิ่มเติม »

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2558

icon_new1

คอมพิวเตอร์ปี58 ผู้เข้าชม :18867

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่2 สายบ้านนายมณี – บ้านนางบุปผา

สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2Download ผู้เข้าชม :4244

อ่านเพิ่มเติม »

ราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด หมู่ที่ 2

ราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด.หมู่ที่ 2 ผู้เข้าชม :32503

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ผู้เข้าชม :29226