กิจกรรม อบต.

ข่าวสารล่าสุด

กุมภาพันธ์ 26, 2015 - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2558 คอมพิวเตอร์ ... +++ กุมภาพันธ์ 20, 2015 - โครงการพัฒนาวิทยากรศูนย์เรียนรู้ 20  กุมภาพันธ์ ... +++ กุมภาพันธ์ 20, 2015 - โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว 19  กุมภาพันธ์ ... +++ กุมภาพันธ์ 13, 2015 - รายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาประจำปี 57 รายงานแสดงผ ... +++ มกราคม 29, 2015 - แผนสามปี 2558 – 2560 เพิ่มเติมครั้งที่2 บัญชีโครงกา ... +++ มกราคม 29, 2015 - รายงานการติดตามประเมินผลแผนปี 57 ติดตามแผนปี 5 ... +++ มกราคม 12, 2015 - กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2558 วันที่  8 มกรา ... +++ มกราคม 9, 2015 - กิจกรรมวันเด็กปี 2558 องค์การบริห ... +++ ธันวาคม 8, 2014 - ราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด หมู่ที่ 2 ราคากลางโคร ... +++ ธันวาคม 8, 2014 - ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ประกาศสอบรา ... +++ พฤศจิกายน 24, 2014 - ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน(ครูผู้ดูแลเด็ก) ประกาศสอบคร ... +++ พฤศจิกายน 19, 2014 - รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 57 รายงานการปร ... +++ พฤศจิกายน 13, 2014 - ประกาศ อบต.บ้านตะโกเรื่อง รับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยคนพิการ ประกาศขึ้นท ... +++ พฤศจิกายน 13, 2014 - ประกาศ อบต.บ้านตะโกเรื่อง รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ และกำหนดวันเวลา ประกาศ ผู้เข ... +++ ตุลาคม 29, 2014 - งบแสดงฐานะการเงิน/งบรายรับ – รายจ่าย ปี 57 งบฐานะการเง ... +++ ตุลาคม 25, 2014 - กิจกรรมวันปิยมหาราช ผู้เข้าชม :25257 +++ ตุลาคม 16, 2014 - ราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านตะโก nราคากลางศพด. ... +++ ตุลาคม 16, 2014 - ราคากลางโครงการถนน คสล.หมู่ 4 ราคากลาง คสล. ... +++ ตุลาคม 16, 2014 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก ประกาศสอบรา ... +++ ตุลาคม 16, 2014 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ คสลหมู่ 4 บ้านโชคกราด สายหนองป่าช้า ประกาศสอบรา ... +++ webdesign


โครงการพัฒนาวิทยากรศูนย์เรียนรู้

icon_new1

20  กุมภาพันธ์  2558  ส่วนสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์  อำเภอห้วยราช  จัดโครงการพัฒนาวิทยกรศูนย์เรียนรู้  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  ณ  สนวนรีสอร์ท ผู้เข้าชม :3194

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว

icon_new1

19  กุมภาพันธ์  2558  ส่วนส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  จัดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว  โดยศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  บ้านโนนสวรรค์  ตำบลบ้านด่าน  อำเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าชม :3181

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2558

icon_new1

วันที่  8 มกราคม  2558  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ผู้เข้าชม :9330

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมวันเด็กปี 2558

6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ร่วมกับ โรงเรียนในเขตพื้นที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ผู้เข้าชม :10083

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมวันปิยมหาราช

icon_new1

ผู้เข้าชม :25258

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด


เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2558

icon_new1

คอมพิวเตอร์ปี58 ผู้เข้าชม :1621

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาประจำปี 57

icon_new1

รายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภา ผู้เข้าชม :4186

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน(ครูผู้ดูแลเด็ก)

ประกาศสอบครูููผู้ดูแลเด็ก ผู้เข้าชม :18844

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด หมู่ที่ 2

ราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด.หมู่ที่ 2 ผู้เข้าชม :15328

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 2 ผู้เข้าชม :15334

อ่านเพิ่มเติม »

ราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านตะโก

nราคากลางศพด.บ_านโสนม.2 ผู้เข้าชม :26549

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ผู้เข้าชม :27558