12 สิงหามหาราชินี

ข่าวสารล่าสุด

กรกฎาคม 14, 2014 - ประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2557 องค์การบริห ... +++ กรกฎาคม 7, 2014 - ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ แผนผังการขอ ... +++ กรกฎาคม 1, 2014 - โครงการสมานฉันท์เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้เข้าชม :3034 +++ มิถุนายน 19, 2014 - โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. อบต.บ้านตะโก วันที่  18  มิถ ... +++ มิถุนายน 16, 2014 - ประกาศผลสอบนักบริหารงาน อบต.ระดับ 8 ผลการสอบนัก ... +++ มิถุนายน 5, 2014 - แบบฟอร์มการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ แบบตรวจรับร ... +++ มิถุนายน 5, 2014 - แบบฟอร์มหนังสือราชการ (ตัวอย่าง) หน ... +++ มิถุนายน 5, 2014 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นกรณีพิเศษ (ปลัด8) ประกาศสอบปล ... +++ พฤษภาคม 30, 2014 - ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 1/2557 สอบราคาซื้อ ... +++ พฤษภาคม 19, 2014 - ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประกาศรับสม ... +++ พฤษภาคม 19, 2014 - ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประกาศสอบรา ... +++ พฤษภาคม 12, 2014 - รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลบ้านตะโก เดือน พ.ค.57       รายงานปร ... +++ เมษายน 24, 2014 - ประกาศคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร (นักบริหารงาน อบต.8) ประกาศคัดเล ... +++ เมษายน 22, 2014 - ประกาศ อบต.บ้านตะโก เรื่อง กำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ขนาดกลางเป็นกรณีพิเศษ กำหนดตำแหน่ ... +++ เมษายน 21, 2014 - วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 9 เมษายน  2557 อบ ... +++ เมษายน 4, 2014 - รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 รายงานประชุ ... +++ เมษายน 1, 2014 - ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560 ระหว่างวันที่ 19-31 มีนาคม 2557 เพื่อกำหนดท ... +++ มีนาคม 25, 2014 - สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป องค์การบริห ... +++ มีนาคม 22, 2014 - โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   สวนศึกษาฯ อ ... +++ มีนาคม 20, 2014 - วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม  2557  อ ... +++ webdesign


ประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2557

DSCF0078

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  ร่วมกับ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง โรงเรียนบ้านเกตุ โรงเรียนบ้านโชคกราดและชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี  2557 ผู้เข้าชม :893

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการสมานฉันท์เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน

9

ผู้เข้าชม :3035

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. อบต.บ้านตะโก

100_2006_resize

วันที่  18  มิถุนายน  2557  อบต.บ้านตะโก  ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์  สถานีตำรวจภูธรห้วยราช  โรงพยาบาลห้วยราช จัดโครงการฝึกทบทวน อปพร.เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้เข้าชม :4572

อ่านเพิ่มเติม »

วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

DSCF0088_resize

9 เมษายน  2557 อบต.บ้านตะโกจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และผู้สูงอายุเพื่อรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขอพรจากผู้ใหญ่ ผู้เข้าชม :13105

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560 ระหว่างวันที่ 19-31 มีนาคม 2557

18

เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน  ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเสนอปัญหา ความต้องการของตนเองเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยนำกิจกรรมโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้เข้าชม :15701

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด


ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ

แผนผังการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ผู้เข้าชม :1988

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผลสอบนักบริหารงาน อบต.ระดับ 8

ผลการสอบนักบริหารงาน อบต.8 ผู้เข้าชม :5214

อ่านเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ

แบบตรวจรับรองมาตรฐานปี 56 ด้าน1 ด้านที่2 ด้านที่่่่่ 3 ด้านที่4 ผู้เข้าชม :6813

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 1/2557

สอบราคาซื้ออาหารเสริมนม ผู้เข้าชม :7904

อ่านเพิ่มเติม »

6

สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางฯ จัดซื้อรถยนต์ ผู้เข้าชม :16739

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ผู้เข้าชม :24226