ข่าวสารล่าสุด

ตุลาคม 9, 2016 - สภากาแฟ 7 ตุลาคม  2559  อ ... +++ กันยายน 30, 2016 - พิธีแซนโฎนตา อบต.บ้านตะโก อบต.บ้านตะโก ... +++ กันยายน 15, 2016 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2560 ข้อบัญญัติง ... +++ สิงหาคม 30, 2016 - สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะฯ รอบที่ 3 การติดตามปร ... +++ สิงหาคม 29, 2016 - ผู้เข้าชม :4913 +++ สิงหาคม 18, 2016 - โครงการสร้างความปรองดองสมาฉันท์ 12 สิงหาคม 2559 ส ... +++ สิงหาคม 18, 2016 - โครงการ”รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” 12 สิงหาคม  2559   ... +++ พฤษภาคม 25, 2016 - แผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 แผนพัฒนาสาม ... +++ พฤษภาคม 20, 2016 - การซ่อมแซมถนน 20  พฤษภาคม  2559 ... +++ พฤษภาคม 10, 2016 - ผลการเสนอราคาและผู้ชนะเสนอราคางานก่อสร้าง ผลการเสนอรา ... +++ เมษายน 26, 2016 - ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้าง ประชาสัมพัน ... +++ มีนาคม 30, 2016 - ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้เข้าชม :20627 +++ มีนาคม 23, 2016 - ประชาสัมพันธ์งบรับจ่ายปี 2557 ประชาสัมพัน ... +++ มีนาคม 18, 2016 - แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ แผนพัฒนาประ ... +++ มีนาคม 18, 2016 - ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประชาสัมพัน ... +++ มีนาคม 3, 2016 - ประชาสัมพันธ์จัดซื้อคอมพิวเตอร์และปรินซ์เตอร์ ประชาสัมพัน ... +++ กุมภาพันธ์ 26, 2016 - ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อเก้าอี้ประชุม ประชาสัมพัน ... +++ กุมภาพันธ์ 14, 2016 - การมอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการ สำนักงานพัฒ ... +++ กุมภาพันธ์ 5, 2016 - รายการประชุมประจำเดือนมกราคม 2559 รายการประชุ ... +++ กุมภาพันธ์ 5, 2016 - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐปี 2559 แผนปฏิบัติก ... +++ webdesign


สภากาแฟ

11111001

7 ตุลาคม  2559  อบต.บ้านตะโก  จัดสภากาแฟเพื่อแลกเปลี่ยนข้อราชการระหว่างหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามต่อ youtube ผู้เข้าชม :1383

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีแซนโฎนตา อบต.บ้านตะโก

11111005

อบต.บ้านตะโก  จัดประเพณีแซนโฎนตา แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ความรัก ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว เครือญาติรวมถึงชุมชนต่างๆ โดยจะประกอบพิธีกรรมตรงกับวันแรม14 ค่ำเดือน10 ของทุกปี  ติดตามต่อyoutube ผู้เข้าชม :2307

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการสร้างความปรองดองสมาฉันท์

7100_4307

12 สิงหาคม 2559 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานท์ฉันของชุมชน กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา  7 รอบ  84  พรรษา ผู้เข้าชม :7125

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการ”รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”

7100_4464

12 สิงหาคม  2559  กองส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมปลูกป่าโครงการ  ”รักน้ำ  รักป่า  รักแผ่นดิน”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84  พรรษา  ณ  วัดปัญญาโชติวนาราม ผู้เข้าชม :7150

อ่านเพิ่มเติม »

การซ่อมแซมถนน

11111001

20  พฤษภาคม  2559  นายสุธี  คำมาเมือง  และภริยา  พร้อมด้วยนางสมพร  มุ่งมี  ราษฏรตำบลบ้านตะโก  ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมถนนสายห้วยราช  เมืองไผ่ ผู้เข้าชม :15842

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด


สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะฯ รอบที่ 3

การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3 ติดตามที่ http://www.odloc.go.th/  หัวข้อ ระบบรายงาน  ระบบการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะปี 58 ผู้เข้าชม :5528

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์งบรับจ่ายปี 2557

ประชาสัมพันธ์งบรับจ่ายปี 2557 ผู้เข้าชม :21349

อ่านเพิ่มเติม »

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ผู้เข้าชม :21950

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ผลการเสนอราคาและผู้ชนะเสนอราคางานก่อสร้าง

ผลการเสนอราคาและผู้ชนะเสนอราคางานก่อสร้าง ผู้เข้าชม :16773

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้าง

ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ผู้เข้าชม :17921

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ผู้เข้าชม :36604