ข่าวสารล่าสุด

เมษายน 4, 2014 - รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 รายงานประชุ ... +++ เมษายน 1, 2014 - ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560 ระหว่างวันที่ 19-31 มีนาคม 2557 เพื่อกำหนดท ... +++ มีนาคม 25, 2014 - สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป องค์การบริห ... +++ มีนาคม 22, 2014 - โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   สวนศึกษาฯ อ ... +++ มีนาคม 20, 2014 - วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม  2557  อ ... +++ มีนาคม 11, 2014 - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนสามปี 2558 – 2560 ประชาสัมพัน ... +++ กุมภาพันธ์ 28, 2014 - โครงการช่วยเหลือปัญหาทางสังคม องค์การบริห ... +++ กุมภาพันธ์ 24, 2014 - สอบราคาจ้างโครงการถนน คสล.ภายในบ้านโชคดีหมู่ 5 สอบราคาจ้าง ... +++ กุมภาพันธ์ 18, 2014 - ประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดพื้นที่ อบต.บ้านตะโก กำหนดเขตพื้ ... +++ กุมภาพันธ์ 17, 2014 - รายงานการติดตามประเมินผลแผนปี 2556 ผู้เข้าชม :18719 +++ กุมภาพันธ์ 15, 2014 - ศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบูรณ์ 10-12 กุมภาพันธ ... +++ กุมภาพันธ์ 13, 2014 - โครงการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อปท. โครงการประช ... +++ กุมภาพันธ์ 7, 2014 - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่1/2557 ประชุมสภา ผู ... +++ มกราคม 29, 2014 - ประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประชาสัมพัน ... +++ มกราคม 28, 2014 - ประกาศจัดตั้ง อบต.บ้านตะโก จัดตั้ง อบต. ... +++ มกราคม 21, 2014 - ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบรายการและชำระภาษีประจำปี 2557 download ผู้เข้าช ... +++ มกราคม 20, 2014 - อบรมแผนชุมชน 20 มกราคม 2557  อบ ... +++ มกราคม 15, 2014 - เวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทย อบต.บ้านตะโก ส่วนสวัสดิก ... +++ มกราคม 14, 2014 - บรรยกาศงานวันเด็กปี 57 กิจกรรมวันเ ... +++ มกราคม 14, 2014 - กิจกรรมวันเด็ก อบต.บ้านตะโก 57 ผู้เข้าชม :28320 +++ webdesign


ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560 ระหว่างวันที่ 19-31 มีนาคม 2557

18

เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน  ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเสนอปัญหา ความต้องการของตนเองเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยนำกิจกรรมโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้เข้าชม :2256

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

10007492_372972569511630_616362663_n_resize

  สวนศึกษาฯ อบต.บ้านตะโก จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใฝ่สัมฤทธิ์  ประจำปี  2557  ติดตามต่อyoutube ผู้เข้าชม :3716

อ่านเพิ่มเติม »

วันท้องถิ่นไทย

SAM_2360_resize

18 มีนาคม  2557  อบต.บ้านตะโก ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย  ณ  ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าชม :3960

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการช่วยเหลือปัญหาทางสังคม

3

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้และไร้ที่พึ่ง ผู้เข้าชม :16466

อ่านเพิ่มเติม »

ศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบูรณ์

10-12 กุมภาพันธ์ 2557 องค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางไปศึกษาดูงานที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เข้าชม :19966

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด


รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557

รายงานประชุม_มีนาคม.57 ผู้เข้าชม :1841

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนสามปี 2558 – 2560

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนสามปี 2558- 2560 ผู้เข้าชม :11709

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดพื้นที่ อบต.บ้านตะโก

6

กำหนดเขตพื้นที่ อบต ผู้เข้าชม :19146

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป

6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางฯ จัดซื้อรถยนต์ ผู้เข้าชม :3326

อ่านเพิ่มเติม »

สอบราคาจ้างโครงการถนน คสล.ภายในบ้านโชคดีหมู่ 5

สอบราคาจ้างโครงการถนน คสล.บ้านโชคดี หมู่ 5 ผู้เข้าชม :17647

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ผู้เข้าชม :23366