ข่าวสารล่าสุด

พฤศจิกายน 29, 2016 - การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 24-28  พฤศจิกายน ... +++ พฤศจิกายน 29, 2016 - ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 19  ตุลาคม  2559   ... +++ ตุลาคม 9, 2016 - สภากาแฟ 7 ตุลาคม  2559  อ ... +++ กันยายน 30, 2016 - พิธีแซนโฎนตา อบต.บ้านตะโก อบต.บ้านตะโก ... +++ กันยายน 15, 2016 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2560 ข้อบัญญัติง ... +++ สิงหาคม 30, 2016 - สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะฯ รอบที่ 3 การติดตามปร ... +++ สิงหาคม 29, 2016 - ผู้เข้าชม :10835 +++ สิงหาคม 18, 2016 - โครงการสร้างความปรองดองสมาฉันท์ 12 สิงหาคม 2559 ส ... +++ สิงหาคม 18, 2016 - โครงการ”รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” 12 สิงหาคม  2559   ... +++ พฤษภาคม 25, 2016 - แผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 แผนพัฒนาสาม ... +++ พฤษภาคม 20, 2016 - การซ่อมแซมถนน 20  พฤษภาคม  2559 ... +++ พฤษภาคม 10, 2016 - ผลการเสนอราคาและผู้ชนะเสนอราคางานก่อสร้าง ผลการเสนอรา ... +++ เมษายน 26, 2016 - ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้าง ประชาสัมพัน ... +++ มีนาคม 30, 2016 - ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้เข้าชม :27104 ... +++ มีนาคม 23, 2016 - ประชาสัมพันธ์งบรับจ่ายปี 2557 ประชาสัมพัน ... +++ มีนาคม 18, 2016 - แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ แผนพัฒนาประ ... +++ มีนาคม 18, 2016 - ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประชาสัมพัน ... +++ มีนาคม 3, 2016 - ประชาสัมพันธ์จัดซื้อคอมพิวเตอร์และปรินซ์เตอร์ ประชาสัมพัน ... +++ กุมภาพันธ์ 26, 2016 - ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อเก้าอี้ประชุม ประชาสัมพัน ... +++ กุมภาพันธ์ 14, 2016 - การมอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการ สำนักงานพัฒ ... +++ webdesign

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาฯ  ผู้นำชุมชนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ผู้เข้าชม :27721

แสดงความคิดเห็น...

*