กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ

ข่าวสารล่าสุด

กุมภาพันธ์ 5, 2016 - รายการประชุมประจำเดือนมกราคม 2559 รายการประชุ ... +++ กุมภาพันธ์ 5, 2016 - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐปี 2559 แผนปฏิบัติก ... +++ มกราคม 29, 2016 - ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2557 ผลการจัดซื้ ... +++ มกราคม 29, 2016 - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ แผนปฏิบัติก ... +++ มกราคม 29, 2016 - การตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ita) ผู้เข้าชม :910บ ... +++ มกราคม 26, 2016 - แผนการจัดหาพัสดุปี 2559 แผนการจัดหา ... +++ มกราคม 26, 2016 - แผนการจัดหาพัสดุปี 2558 แผนการจัดหา ... +++ มกราคม 25, 2016 - ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกวัดบ้านเกตุหมู่7 ราคากลางงาน ... +++ มกราคม 25, 2016 - สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกวัดบ้านเกตุหมู่7 สอบราคาโครง ... +++ มกราคม 25, 2016 - ราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.1(ทางเข้าวัดปัญญาโชติวนาราม) ราคากลางงาน ... +++ มกราคม 25, 2016 - สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่1(สายเข้าวัดปัญญาโชติวนาราม) สอบราคาโครง ... +++ มกราคม 25, 2016 - รายละเอียดการจัดซืิอจัดจ้าง ปี 2558 รายละเอียดก ... +++ มกราคม 22, 2016 - โครงสร้างหน่วยงาน อบต.บ้านตะโก โครงสร้างหน ... +++ มกราคม 22, 2016 - ขั้นตอนการจัดทำแผนสามปีและแผนยุทธศาสตร์ ผู้เข้าชม :1567 ... +++ มกราคม 21, 2016 - แผนป้องกันการทุจริต แผนป้องกันก ... +++ มกราคม 13, 2016 - มอบเงินให้กับผู้ยากไร้ 13  มกราคม  2559 ส ... +++ มกราคม 12, 2016 - กิจกรรมวันเด็ก อบต.บ้านตะโกร่วมกันโรงเรียนบ้านเกต     ผู้เข้าชม : ... +++ ธันวาคม 4, 2015 - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเกตุใต้ ศพดบ้านเกตุ ... +++ ธันวาคม 4, 2015 - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโสน ศพดบ้านโสน ผ ... +++ พฤศจิกายน 28, 2015 - แผนการจัดหาพัสดุ ผู้เข้าชม :9135 +++ webdesign

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาฯ  ผู้นำชุมชนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ผู้เข้าชม :27384

แสดงความคิดเห็น...

*