กิจกรรม อบต.

ข่าวสารล่าสุด

พฤษภาคม 11, 2015 - สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่2 สายบ้านนายมณี – บ้านนางบุปผา สอบราคาก่อส ... +++ พฤษภาคม 11, 2015 - ประกาศสอบราคาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตะโก-บ้านเกต(บร2067) หมู่ที่ 1 Download ผู้เข้าช ... +++ เมษายน 21, 2015 - โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มแปรรูปอาหาร 30-31 มีนาคม  2558   ... +++ เมษายน 2, 2015 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2558 เดินทางไปรา ... +++ มีนาคม 26, 2015 - ซ่อมแซมถนน 20  มีนาคม  2558   ... +++ มีนาคม 17, 2015 - โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (บัณฑิตน้อย) 17  มีนาคม  2558   ... +++ มีนาคม 14, 2015 - มอบบ้านพักให้ผู้ยากไร้ 14  มีนาคม  2558   ... +++ มีนาคม 14, 2015 - กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตะโก      27 กุมภาพัน ... +++ กุมภาพันธ์ 26, 2015 - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2558 คอมพิวเตอร์ ... +++ กุมภาพันธ์ 20, 2015 - โครงการพัฒนาวิทยากรศูนย์เรียนรู้ 20  กุมภาพันธ์ ... +++ กุมภาพันธ์ 20, 2015 - โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว 19  กุมภาพันธ์ ... +++ กุมภาพันธ์ 13, 2015 - รายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาประจำปี 57 รายงานแสดงผ ... +++ มกราคม 29, 2015 - แผนสามปี 2558 – 2560 เพิ่มเติมครั้งที่2 บัญชีโครงกา ... +++ มกราคม 29, 2015 - รายงานการติดตามประเมินผลแผนปี 57 ติดตามแผนปี 5 ... +++ มกราคม 12, 2015 - กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2558 วันที่  8 มกรา ... +++ มกราคม 9, 2015 - กิจกรรมวันเด็กปี 2558 องค์การบริห ... +++ ธันวาคม 8, 2014 - ราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด หมู่ที่ 2 ราคากลางโคร ... +++ ธันวาคม 8, 2014 - ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ประกาศสอบรา ... +++ พฤศจิกายน 24, 2014 - ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน(ครูผู้ดูแลเด็ก) ประกาศสอบคร ... +++ พฤศจิกายน 19, 2014 - รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 57 รายงานการปร ... +++ webdesign

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาฯ  ผู้นำชุมชนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ผู้เข้าชม :27004

แสดงความคิดเห็น...

*