12 สิงหามหาราชินี

ข่าวสารล่าสุด

กรกฎาคม 14, 2014 - ประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2557 องค์การบริห ... +++ กรกฎาคม 7, 2014 - ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ แผนผังการขอ ... +++ กรกฎาคม 1, 2014 - โครงการสมานฉันท์เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้เข้าชม :4423 ... +++ มิถุนายน 19, 2014 - โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. อบต.บ้านตะโก วันที่  18  มิถ ... +++ มิถุนายน 16, 2014 - ประกาศผลสอบนักบริหารงาน อบต.ระดับ 8 ผลการสอบนัก ... +++ มิถุนายน 5, 2014 - แบบฟอร์มการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ แบบตรวจรับร ... +++ มิถุนายน 5, 2014 - แบบฟอร์มหนังสือราชการ (ตัวอย่าง) หน ... +++ มิถุนายน 5, 2014 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นกรณีพิเศษ (ปลัด8) ประกาศสอบปล ... +++ พฤษภาคม 30, 2014 - ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 1/2557 สอบราคาซื้อ ... +++ พฤษภาคม 19, 2014 - ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประกาศรับสม ... +++ พฤษภาคม 19, 2014 - ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประกาศสอบรา ... +++ พฤษภาคม 12, 2014 - รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลบ้านตะโก เดือน พ.ค.57       รายงานปร ... +++ เมษายน 24, 2014 - ประกาศคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร (นักบริหารงาน อบต.8) ประกาศคัดเล ... +++ เมษายน 22, 2014 - ประกาศ อบต.บ้านตะโก เรื่อง กำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ขนาดกลางเป็นกรณีพิเศษ กำหนดตำแหน่ ... +++ เมษายน 21, 2014 - วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 9 เมษายน  2557 อบ ... +++ เมษายน 4, 2014 - รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 รายงานประชุ ... +++ เมษายน 1, 2014 - ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560 ระหว่างวันที่ 19-31 มีนาคม 2557 เพื่อกำหนดท ... +++ มีนาคม 25, 2014 - สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป องค์การบริห ... +++ มีนาคม 22, 2014 - โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   สวนศึกษาฯ อ ... +++ มีนาคม 20, 2014 - วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม  2557  อ ... +++ webdesign

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาฯ  ผู้นำชุมชนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ผู้เข้าชม :26647

แสดงความคิดเห็น...

*