กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ

ข่าวสารล่าสุด

พฤศจิกายน 28, 2015 - แผนการจัดหาพัสดุ ผู้เข้าชม :356 +++ พฤศจิกายน 28, 2015 - แผนอัตรากำลัง ผู้เข้าชม :359 +++ พฤศจิกายน 26, 2015 - ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 การโอนงบประ ... +++ พฤศจิกายน 18, 2015 - ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านตะโก สภาองค์การบ ... +++ ตุลาคม 22, 2015 - โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน 22  ตุลาคม  2558   ... +++ ตุลาคม 12, 2015 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2559 ข้อบัญญัติง ... +++ กันยายน 9, 2015 - โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเลี้ยงลูกอย่างไรให้เก่ง ดี มีสุข ปี 2558 ผู้เข้าชม :13558 ... +++ กันยายน 9, 2015 - โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยภาคีเครือข่าย ปี 2558 ผู้เข้าชม :13556 ... +++ กันยายน 9, 2015 - โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพปี 2558 ผู้เข้าชม :13554 ... +++ กันยายน 9, 2015 - โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นปี 2558 ผู้เข้าชม :13536 ... +++ กันยายน 9, 2015 - โครงการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรัง ผู้เข้าชม :12945 ... +++ กันยายน 9, 2015 - โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนสาธารณส ... +++ สิงหาคม 19, 2015 - โครงการสร้างความสัมพันธ์ปรองดองสมานฉันท์ 16 สิงหาคม  2558   ... +++ สิงหาคม 11, 2015 - ซ้อมปั่น bike for mom ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ 2 สิงหาคม 2558  อ ... +++ สิงหาคม 5, 2015 - ซ้อมกิจกรรมเทอดพระเกียรติวันแม่ Bike for Mom ร่วมกับอำเภอห้วยราช ผู้เข้าชม :19782 ... +++ สิงหาคม 3, 2015 - คู่มือบริการประชาชน คู่มือบริกา ... +++ กรกฎาคม 28, 2015 - ประกาศเรียกประชุมสภา สภาองค์การบ ... +++ กรกฎาคม 27, 2015 - โครงการสร้างทักษะชีวิตด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 23  กรกฎาคม  2558 ... +++ กรกฎาคม 27, 2015 - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย 27 กรกฎาคม 2558  ส ... +++ กรกฎาคม 27, 2015 - โครงการจัดการความรู้เทคนิคการมัดหมี่ 22 กรกฎาคม  2558 ส ... +++ webdesign

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาฯ  ผู้นำชุมชนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ผู้เข้าชม :27326

แสดงความคิดเห็น...

*