ข่าวสารล่าสุด

เมษายน 4, 2014 - รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 รายงานประชุ ... +++ เมษายน 1, 2014 - ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560 ระหว่างวันที่ 19-31 มีนาคม 2557 เพื่อกำหนดท ... +++ มีนาคม 25, 2014 - สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป องค์การบริห ... +++ มีนาคม 22, 2014 - โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   สวนศึกษาฯ อ ... +++ มีนาคม 20, 2014 - วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม  2557  อ ... +++ มีนาคม 11, 2014 - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนสามปี 2558 – 2560 ประชาสัมพัน ... +++ กุมภาพันธ์ 28, 2014 - โครงการช่วยเหลือปัญหาทางสังคม องค์การบริห ... +++ กุมภาพันธ์ 24, 2014 - สอบราคาจ้างโครงการถนน คสล.ภายในบ้านโชคดีหมู่ 5 สอบราคาจ้าง ... +++ กุมภาพันธ์ 18, 2014 - ประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดพื้นที่ อบต.บ้านตะโก กำหนดเขตพื้ ... +++ กุมภาพันธ์ 17, 2014 - รายงานการติดตามประเมินผลแผนปี 2556 ผู้เข้าชม :18778 ... +++ กุมภาพันธ์ 15, 2014 - ศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบูรณ์ 10-12 กุมภาพันธ ... +++ กุมภาพันธ์ 13, 2014 - โครงการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อปท. โครงการประช ... +++ กุมภาพันธ์ 7, 2014 - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่1/2557 ประชุมสภา ผู ... +++ มกราคม 29, 2014 - ประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประชาสัมพัน ... +++ มกราคม 28, 2014 - ประกาศจัดตั้ง อบต.บ้านตะโก จัดตั้ง อบต. ... +++ มกราคม 21, 2014 - ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบรายการและชำระภาษีประจำปี 2557 download ผู้เข้าช ... +++ มกราคม 20, 2014 - อบรมแผนชุมชน 20 มกราคม 2557  อบ ... +++ มกราคม 15, 2014 - เวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทย อบต.บ้านตะโก ส่วนสวัสดิก ... +++ มกราคม 14, 2014 - บรรยกาศงานวันเด็กปี 57 กิจกรรมวันเ ... +++ มกราคม 14, 2014 - กิจกรรมวันเด็ก อบต.บ้านตะโก 57 ผู้เข้าชม :28381 ... +++ webdesign

แจ้งโทรศัพท์เสีย

                 เนื่องจากโทรศัพท์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกเสียและไม่สามารถซ่อมได้ทัน  จึงแจ้งหมายเลขที่ใช้ในการติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาในเบี้องต้นดังนี้

******สำนักปลัด  นายสุขพล  ศรีหาบุญทัน  ปลัด อบต.บ้านตะโก  0885819969  0872586948 
นายเฟื่องศาสตร์ นรารัมย์  นักบริหารงานทั่วไป 0817902516

******กองคลัง นางชลิดา ฉากรัมย์  ผอ.กองคลัง  0854981445

*******ส่วนโยธา นายอดิรักษ์  นพรัตน์  0868670203

*******ส่วนสาธารณสุข  นางฉัตรนภา  เกษมสุข  0864077773

*******ส่วนส่งเสริมการเกษตร นายมานพ กะการัมย์  0873344963

*******ส่วนสวัสดิการสังคม  นายอรรพล  วรรณสินธ์  0900424960

*******งานสาธารณภัย นายวีระยุทธ พลเลื่อย  0898653073 

*******ส่วนศึกษาฯ  นางสาวพนัส  สิงห์ประโคน 0815768477

ผู้เข้าชม :24382

แสดงความคิดเห็น...

*